Perheterapia

-Elämää voi ymmärtää jälkeenpäin, mutta sitä on elettävä eteenpäin.-

Perheterapia on avuksi kun huomataan, että perheen omat resurssit javoimavarat käsitellä perhekriisejä ovat vähissä tai eivät riitä.

Perheterapeutti toimii neutraalina ammattitaitoisena ulkopuolisena, joka auttaa perhettä käyttämään omia resurssejaan uudella tavalla. Yhdessä saadaan uusi näkymä siihen, miten voidaan vähentää ongelmia.

Kysymyksessä voi olla kommunikaatio-ongelmat, päihteiden väärinkäyttö, syömishäiriöt, sukupolvien ristiriitaisuudet, yhteiselon ongelmat, avioero tai muut perhe-elämän arvaamattomat muutokset, esim. vakavat somaattiset tai psyykkiset sairaudet, teini-iän kriisit, ongelmat koulussa tai töissä jne.

Perheterapian lähtökohtana on perheen tämänhetkinen tilanne, sen rakenne ja perheen jäsenten keskinäiset suhteet ja roolijaot.

Perheen kykyä toimia, ratkaista kriisejä ja ongelmia tuetaan tutkimalla perheen historiaa, katsomalla perheen vuorovaikutusmalleja ja tutkimalla lapsen tai lasten tilannetta perheessä.

Perheterapian vaikuttavana tekijänä on perheen sisäisen vuorovaikutusjärjestelmän muuttuminen psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistäväksi. Tämä tapahtuu yrittämällä löytää perheen vuorovaikutuksessa olevat positiiviset voimavarat sekä mahdollisuudet uusien ajatus- ja toimintamallien oppimiseen.

Perheterapia tapaamiset kestävät 1,5 tuntia kerrallaan ja tapaamisten tiheys sovitaan aina kunkin perheen yksilöllisistä lähtökohdista.